Kütahya Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

       10 Haziran 2020 tarihli ve 63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte mağdur hakları konusunda atılan adımlara yenileri eklenmiştir. Böylece Ülkemizde mağdurlara sunulacak hizmetler ile bu hizmetleri sunacak teşkilatlanmayı belirleyen bir düzenleme hayata geçirilmiştir. Suç mağdurlarına sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin esasları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumlulukları düzenleyen anılan Kararname ile "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı" Adalet Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi olarak kurulmuş ve adliyelerde "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’nin yaygınlaştırılması öngörülmüştür.

       Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sistemi kurulması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme, yönlendirme, psiko-sosyal destek hizmetleri sunmak üzere Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri (ADM) kurulmuştur.

       Kütahya Adliyesi 1. Ek Bina’da bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nde 1 Psikolog (Müdür), 2 Psikolog, 2 Pedagog, 1 Sosyal Çalışmacı olmak üzere toplam 6 Adli Destek Görevlisi, 2 Zabıt Kâtibi görev yapmaktadır.

       Müdürlükler bünyesinde, Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu, Kırılgan Grup Destek Bürosu, Ceza Yargılaması Destek Bürosu ve Hukuk Yargılaması Destek Bürosu yer almaktadır.

   

  Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu

  Suç mağdurlarına, talepleri halinde müdürlükçe;

  • Mağduru olduğu suçu nereye ve nasıl bildireceği,
  • Adli sürecin işleyişi ve mağdurun bu süreçteki yeri,
  • Destek ve yardım almak için hangi kurum veya kuruluşlara başvurabileceği hususlarında bilgilendirme hizmeti sunulur.
  • Mağdurlar buraya bizzat başvurabilecekleri gibi, başka kurumların yönlendirmesiyle de başvurabilirler.
  • Suç mağdurlarının yanı sıra müdürlüklerde tanıklara yönelik olarak da bilgilendirme hizmeti sunulmaktadır.
  • Özellikle yaşlı ve engelli mağdurlara ilgili adli birimlere gitmeleri için eşlik edilmeli ve yardımcı olunmalıdır.

   

   Ceza Yargılaması Destek Bürosu

       Cumhuriyet başsavcılıklarının ve ceza mahkemelerinin sosyal inceleme raporu düzenlenmesi, ifade esnasında uzman görevlendirilmesi talepleri bu büroda görev yapan uzmanlar aracılığıyla karşılanmaktadır.

  Mağdurun ifade veya beyanının alınması sırasında kaygı düzeyinin düşürülmesi ve kendisini daha rahat ifade edebilmesi sağlamak amacıyla yanında bulunulması, 5395 sayılı kanun uyarınca suça sürüklenen veya korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaygı düzeylerinin düşürülmesi, kendilerini rahat ifade edebilmeleri ve haklarında gereken tedbirlerin belirlenebilmesi için müdürlükçe adli destek görevlisi görevlendirilir. Bu sayede ceza yargılaması sürecinin tamamında uzmanlardan etkin şekilde yararlanılarak, mağdurların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesinin yanı sıra uzmanın bilgi, beceri ve tecrübesinin adli sürece dahil edilmesiyle delil kalitesinin arttırılması sağlanmış olmaktadır.

   

  Hukuk Yargılaması Destek Bürosu

       Hali hazırda sadece aile mahkemelerine yönelik sağlanan uzman desteği, ihtiyaç duyulan tüm hukuk mahkemelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

       Özellikle Boşanma, velayet, vesayet, kişisel ilişki tesisi, evlat edinme gibi davalarda, taraflarla ve müşterek çocuklarla görüşülerek gerektiği hallerde ev incelemeleri yapılmakta ve bu incelemeler neticesinde uzmanlar kanaatlerini belirten sosyal inceleme raporlarını hazırlayarak ilgili mahkemelere sunmaktadırlar. Ayrıca duruşma esnasında çocukların beyanlarının alınmasına karar verilmesi durumunda, çocuğun kaygı düzeyini düşürmeye ve bu sayede daha rahat beyanda bulunmasını sağlamaya yönelik uzmanlar görev almaktadır.

   

  Kırılgan Grup Destek Bürosu

       Uzmanlar tarafından yapılacak bireysel değerlendirme sonucunda kırılgan gruba dahil olduğu tespit edilen mağdurlara hizmetlerin sistematik bir şekilde ve zamanında sunulabilmesi için gerekli planlama, uygulama, izleme ve koordinasyon işlemlerinin, tek bir adli destek görevlisi tarafından etkin bir şekilde yürütülebilmesinin temini açısından vaka yönetimi uygulanmaktadır. Bireysel değerlendirme sürecinden sonra kırılgan gruba girdiği tespit edilen mağdurlar hakkında, alınması gereken tedbirler ve sunulması gereken hizmetlere ilişkin önerilerin yer aldığı adli destek planı adli destek görevlileri tarafından hazırlanarak ilgili yargı merciine sunulmaktadır.

   

  Adli Görüşme Odaları

   

       Mağdur, tanık, suça sürüklenen çocuk, özel gereksinimi olan mağdurlar, cinsel suç ve aile içi şiddet mağdurları, engelli, yaşlı, göçmen ve bunun gibi diğer kırılgan gruba dahil mağdurların faydalanabildiği Adli Görüşme Odaları ile çocuğun üstün yararı ilkesi göz önünde bulundurularak onun yanında yer alan bir adli süreç yürütülmesi, görüşme yapılacak kişinin ruhsal/fiziksel koşullarına uygun ortam ve yöntemle görüşme yapılması, ikincil örselenmenin önlenmesi, korunma ihtiyaçlarının tespiti ve ilgili hizmetlere yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

   

  İlgili Bağlantılar:

   

  www.magdur.adalet.gov.tr

  www.magdurbilgi.adalet.gov.tr

  Adres

  Saray Mh. Fuatpaşa Cd. Kütahya Adalet Sarayı

  Telefon

  (0274) 223 60 90 pbx(7 hat)

  Fax: (0274) 224 75 28

  E-Posta

  kutahyacbsisaretadalet.gov.tr